Svájci kristály grote anti aging. University of Debrecen | Tudóstér

Honnan ered a Világegyetem?

svájci kristály grote anti aging

Miféle forrásból folyik a Világegyetem folyama? Honnan ered a Világegyetem anyaga? A huszadik századi fizika, a kvantumelmélet felfedezte, hogy az anyag egy olyan forrásból ered, amely minden létező alapja, és ez az éter, a vákuum. Az új kozmológiai modellek, a felfúvódó Világegyetem modelljei szerint az anyag a vákuum átalakulásából keletkezik.

  • Függőhidak: Fejezetek a kortárs spekulatív fikció irodalmából.
  • Email: gnagy sparc.

De miféle természetű ez a szinte megfoghatatlan "vákuum"? A vákuum természete A vákuum a mérhető elemi részecskéktől mentes, de fizikailag létező, és az anyag, az elemi részecskék viselkedését befolyásolni képes őselemi létező. A vákuumot sajátos, képzetesen létező részecskék alkotják, szakszóval virtuális részecskék.

Unit hierarchy

Ezek a virtuális, magyarul: képzetes részecskék a kvantummechanika megközelítésében olyan részecskék, amelyek közvetlenül nem figyelhetők meg, elsősorban azért, mert olyan rövid élettartamúak, hogy mire megmérhetnénk őket, már el is bomlanak. A virtuális részecskék olyan könnyed természetűek, hogy rögtön megszületésük után az első kölcsönhatásban, amiben részt vesznek, el is nyelődnek, eltűnnek.

A virtuális részecskék lényege tehát a kölcsönhatás maga. A virtuális részecskék léte elméletileg jól megalapozott, és kísérletekben közvetve ki is mutatták létezésüket.

svájci kristály grote anti aging

Minél nagyobb tömegű egy képzetes részecske, annál rövidebb ideig létezhet a kvantummechanika határozatlansági törvénye szerint. A virtuális fényrészecskék, a képzetes fotonok sok tulajdonsága eltér a "valós", mérhető fotonokétól. A valós fotonok nyugalmi tömege ugyanis nulla, míg a képzetes fotonoké szinte tetszőlegesen nagy is lehet. A fény nemcsak a látható fényből áll, egy elektromágneses hullámból, hanem egyben egy nem- látható fény, a képzetes fény is alkotja! Amíg a látható fény az elektromágneses tér olyan rezgésállapota, amely a fény terjedési irányára merőleges síkban rezeg, addig a képzetes fény a fény terjedési irányában történő rezgést jelent.

A nem-látható, svájci kristály grote anti aging virtuális fény a látható fénytől függetlenül is létezik. Az ilyen képzetes fény kölcsönhatást teremt két részecske között.

Jelajahi eBook

A képzetes foton kicserélődése két részecske között erőhatással jár. A virtuális fotonok tengere tehát egy erőtér létét jelenti. Ez az erőtér az anyag előtti erőtér, a kölcsönhatások erőtere.

svájci kristály grote anti aging

A kölcsönhatások önmagukban, anyagi részecskék létrejötte nélkül is működni tudnak - mivel a képzetes részecskéknek valós élettartamuk van, olyan valós élettartamuk, amely alatt valósan léteznek, de ezalatt nem hatnak kölcsön anyagi részecskékkel.

A mai fizika minden kölcsönhatást virtuális részecskék kicserélődésével ír le. Az elektromágneses erőhatást a virtuális fotonok cseréjével, a gravitációs erőhatást közvetítő virtuális svájci kristály grote anti aging gravitonnak, a gyenge kölcsönhatást közvetítő virtuális részecskét vektorbozonnak, a magerőt, vagyis az erős kölcsönhatást közvetítő virtuális részecskét gluonnak nevezik. A gluonok olyan virtuális részecskék, amelyek svájci kristály grote anti aging fotonoktól eltérően képesek önmagukkal is kölcsönhatni.

A gluonok tömeggel rendelkeznek. Minél nagyobb egy virtuális részecske tömege, annál rövidebb az általa közvetített erőhatás hatósugara. Igen ám, de akkor a nulla tömegű virtuális fotonok képesek végtelen távolságba is közvetíteni erőhatást! Pontosan ez az, amit az elektromágnesességet leíró törvények meg is követelnek.

Antioxidant, Anti Aging Facial DEMO

Az elektromos töltések erőtere ugyanis a részecskétől mért távolság négyzetével fordított arányban csökken - és ez azt jelenti, hogy minél távolabb kerülünk a töltéstől, annál gyengébb lesz erőtere, de soha nem lesz pontosan nulla, csak mindig egyre gyengébb. Ráadásul, mivel a nulla tömeghez végtelen élettartam tartozik, ezért olyan láthatatlan fénynek kell elképzelnünk, amely örökké létezik, de valós részecskével örök élete alatt nem lép kölcsönhatásba.

Másrészt viszont kölcsönhatásba léphet az egyéb virtuális részecskékkel, érzékelheti ezek erőtereit, hatásait. Így a valóság két fázisának képe áll elénk: egy olyan valóságé, amely önmagában létezik, önmagában teljes, létező egységei képesek egymással virtuálisan kölcsönhatni, amely az őstenger - és egy másik világé, a felvilágé, amelyiknek elemei képesek egymással - ezen a másik világon keresztül - kölcsönhatni.

Kapcsolódó termékek

Az őstenger, az alap-vákuum az alap-erőhatások hordozóinak, szaknyelven a skalár-bozonoknak tengere. Az ős-vákuum tehát egy elő-valóságot jelent, egy önmagában létező, önmaga számára valóságos valóságot, amely képes magából létrehozni egy olyan felépítményt, amelyben az egyes kölcsönhatás-folyamatok egyes változatai képesek állandósulni.

svájci kristály grote anti aging

A felvilág tehát egyfajta fénykép-kimerevítésnek felel meg, de egy olyan kimerevítésnek, amelynek csak építőelemei rögzülnek, de az elemek között továbbra is ott kavarog az ősvihar. Az ős-vákuum abban különbözik az anyagi vákuumtól, hogy benne még nem található anyag, vagyis kvarkok, protonok, neutronok, elektronok. Az ős-vákuum még csak az elemi rezgések összessége, tengere.

Mivel nincsenek benne helyi erőtér-források vagyis anyagi részecskékezért benne a terjedési sebesség nem korlátozott.

Grandpierre K. Endre tisztán logikai alapon vetette fel, hogy a fénysebesség nem lehet egyetemes határsebesség. Határsebesség ugyanis csak akkor létezhet, ha létezik egy hatás, ami korlátozza a sebességet. Képzeljünk el egy repülőt, amely gravitációmentes térben röpül, és csak a légellenállás fékezi!

Nyilván minél ritkább a levegő, annál nagyobb sebességet érhet el a repülő.

You are here

Ahogy a levegő egyre ritkul, úgy lesz a repülő sebessége egyre nagyobb. És ha a levegő közegellenállása nullára csökken, a repülő sebességét semmilyen fizikai hatás nem korlátozza, tehát sebessége végtelen lesz! Az alap- vákuum éppen olyan tulajdonságú, hogy benne még nem jöttek létre anyagi részecskék, tehát benne a hatások terjedési sebessége még nem korlátozott.

Amíg a vákuum ős-vákuum, tehát csak skalár-rezgések találhatók benne, csak nulla "nyugalmi tömegű" virtuális fotonok - ezek a skalár- fotonok, addig nincs olyan tényező, amely lefékezhetné a hatások terjedési sebességét.

svájci kristály grote anti aging

A svájci kristály grote anti aging azért van határsebessége, mert van vektor-összetevője, a terjedési síkjára merőleges síkban elektromágneses rezgéseket hordoz magával, és ezek az elektromágneses "rezgő szárnyak" haladásuk folyamán kölcsönhatnak az alap-vákuummal, és létrehoznak benne az elektromágneses erőhatásukkal egy elektromágneses polarizációt, azaz elektromágneses közegellenállást.

Ez az elektromágneses közegellenállás az, ami határsebességet ad a vektoriális fénynek. Ebből a meggondolásból ki is számíthatjuk a vektoriális fény terjedési határsebességének értékét! Ez a vákuum elektromágneses polarizálhatósági tulajdonságaival fordítva arányos.

University of Debrecen

A vákuum elektromágneses közegellenállása az elektromos 0 és a mágneses 0 közegellenállásból tevődik össze. És mivel ezek hatása összeszorzódik, ezért szorzatukból négyzetgyököt kell vonni. A gimnáziumi Négyjegyű függvénytáblázatok, matematikai, fizikai, kémiai összefüggések c.

  • Вот здесь, рядом с Китайской границей.
  • Как хочешь.

A vákuum képzetes részecskéinek kölcsönhatási törvényei eltérnek a "valós" részecskék kölcsönhatási törvényeitől. Legfőbb jellemzőjük, hogy minden hatás megőrződik, és egy hatás sem akadályozza egy más hatás kifejlődését. Az alap-vákuum viselkedése ezért legjobban a szuperfolyékony anyagok botox krém gyógyszertár hasonlít.

Az anyagi vákuum annyiban különbözik az alap-vákuumtól, hogy benne léteznek külön erőtér- források, anyagi részecskék.

Az anyagi vákuum leírásában ezeket figyelembe kell venni. Az anyagi részecskék hatása módosítja a vákuum tulajdonságait, és létrehoz egy módosított vákuum-mezőt.